Bruger- og pårørenderåd på ældrecentret

Bruger- og pårørenderåd fungerer som et forum for dialog mellem beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne på ældrecentret.
Bruger- og pårørenderådet består af beboere og pårørende samt lederen af afdelingen. Der holdes cirka 4 møder om året.
Bruger- og pårørenderådene skal inddrages omkring:

  • Den daglige pleje- og omsorgsindsats
  • Retningslinjer for kostplaner
  • Retningslinjer for arbejdsrutiner
  • Retningslinjer for aktiviteter, samvær m.v.
  • Udfaldet af både kommunens og embedslægens tilsynsbesøg 

Se vedtægter, referater og medlemmer fra Bruger- og pårørenderåd i boksene nederst på siden.

Kommunen skal etablere et ældreråd, der skal sikre dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen. Ældre får gennem ældrerådet en mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Det kan fx være kommunalbestyrelsens forslag til ændring i serviceniveauet. Ældrerådet kan desuden beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre; fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Der vælges mindst fem medlemmer og fem suppleanter til kommunes ældreråd. Medlemmerne vælges ved direkte valg, dvs. ældrerådsmedlemmer skal vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier eller interesseorganisationer m.v. Der skal gennemføres valg til ældrerådet mindst hver 4. år.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at kommunale opgaver vedrørende hjemmehjælp og genoptræning løses i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har truffet om din hjælp, og det serviceniveau, kommunen har fastlagt for hjælpen.

Det vil sige, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, både fagligt og økonomisk, som kommunen har besluttet.

Kommunen skal aktivt, opsøgende og systematisk påse, at alle får den hjælp, som de har krav på. Tilsynet gælder uanset om det er en kommunal eller en privat leverandør, der konkret udfører opgaven.

Kommunen skal som led i tilsynsforpligtelsen foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året i plejeboliger, plejehjem m.v. Desuden skal embedslægen aflægge mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Lovgivning

Bestemmelser om ældreråd er fastsat i §§ 30 til 33 i Retssikkerhedsloven.

Bestemmelser om tilsyn er fastsat i Servicelovens § 151 og i Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og plejeboliger mv.

Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet
og Glostrup Kommune

Medlemmer af Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderådet valgt maj 2017: 

Beboere: 

Henrik Hoffmann, bolig 16

John Hansen, bolig 32

Birgit Ferdrup, bolig 43

Pårørende: 

Bjarne Sørensen,  pårørende til bolig 11 - bvsilse@os.dk 

Jeanette Holbech, pårørende til bolig 24 - jsh@alkalon.com

Ellen Magrethe Krabbe, pårørende til bolig 32 - emk7@hotmail.dk

Observatør fra Seniorrådet: 

John Bach - jbach@kabelmail.dk